Over ons

Wij zijn een tekenbedrijf dat zich bezig houd met technisch tekenwerk woningbouw (autocad) mechanisch tekenwerk (inventor en hicad), Electrisch tekenwerk (See-electrical) Voor wat de prijs betreft spreken we eerst af met de klant zodat je nooit voor rare verrassing komt te staan

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKENBUREEL DIERCKX VOF  

Artikel 1: Algemeen

- 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de dienstverlener en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de dienstverlener en haar opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken..

- 1.2. In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben: “Dienstverlener” zal betekenen TEKENBUREEL DIERCKX VOF, met zetel te 3520 Zonhoven, Vaartstraat 6 en met ondernemingsnummer 553.777.552. “Opdrachtgever” zal betekenen elke afnemer van diensten van de Dienstverlener.

- 1.3. Door het bestellen van diensten, bevestigt de Opdrachtgever dat hij/zij kennis nam van deze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij/zij deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal te aanvaarden.

- 1.4. De bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever en zulks ongeacht de datum van kennisname van deze voorwaarden door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een bijzondere overeenkomst heeft afgesloten met de Dienstverlener, primeren de bepalingen van de bijzondere overeenkomst op de bepalingen van deze algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid, zelfs indien deze algemene voorwaarden van latere datum dateren. Waar de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet tegenstrijdig zijn met een bijzondere overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever, gelden zij als suppletieve bepalingen.

- 1.5. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen, die desgevallend van kracht blijven. Partijen stemmen er mee in dat deze bepaling vervangen wordt door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

- 1.6. De Dienstverlener heeft steeds het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen    

ARTIKEL 2: OFFERTE TOT STANDKOMING OVEREENKOMST

- 2.1 De offertes/ aanbiedingen/ overeenkomsten van de Dienstverlener zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig voor de duurtijd opgenomen in de offerte/ het aanbod/ overeenkomsten, bij gebreke daaraan: gedurende 15 kalenderdagen vanaf de verzending van de offerte.

- 2.2 De prijzen vermeldt in de offertes van de Dienstverlener zijn steeds exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.

- 2.3 Elke door de Dienstverlener opgestelde offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet ipso facto voor ev. volgende opdrachten.

- 2.4 De Overeenkomst komt tot stand indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: (1) de Opdrachtgever heeft de offerte/ overeenkomst ondertekend en (2) de Dienstverlener heeft de bestelling van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

- 2.5 De Overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp als de nieuwe overeenkomst.

- 2.6 Elke wijziging of aanvulling van de bestelling / opdracht, dient schriftelijk gedaan te worden door de Opdrachtgever en dient steeds door de Dienstverlener schriftelijk bevestigd te worden.

- 2.7 Een afwijking tussen het bedrag vermeldt in de offerte en het uiteindelijke gefactureerde bedrag ingevolge onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden, zal in geen enkel geval aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de tot stand gekomen overeenkomst, noch tot weigering van betaling door de Opdrachtgever, noch tot gerechtelijke vervolging van de Dienstverlener.    

ARTIKEL 3: INFO EN DOCUMENTEN OPDRACHTGEVER

- 3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle info en documenten welke de Dienstverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig van de Dienstverlener ter beschikking te stellen.

- 3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niets anders voortvloeit.

- 3.3 De Dienstverlener heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid vernoemde verplichtingen voldaan heeft, zonder dat de Opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding kan vragen.

- 3.4 Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige documenten.

- 3.5 Voor rekening en risico van de Opdrachtgever zijn de door de Dienstverlener gemaakte extra kosten en uren alsmede overige schade van de Dienstverlener vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van noodzakelijke documenten.

- 3.6 Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal de Dienstverlener de originele door de Opdrachtgever verstrekte documenten aan de Opdrachtgever retourneren.    

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DIENSTEN

- 4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de in de overeenkomst gestelde termijnen voor uitvoering van diensten louter indicatief en zijn zij geenszins bindend.

- 4.2 Overschrijding van de overeengekomen termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van de Dienstverlener, kan noch aanleiding geven tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

- 4.3 De Dienstverlener zal de opdracht ter goeder touw uitvoeren volgens de regels van de kunst en naar best vermogen een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De diensten van de Dienstverlener zijn te beschouwen als een inspanningsverbintenis.

- 4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben partijen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

- 4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

- 4.6 Indien door de Dienstverlener of door de Dienstverlener ingeschakelde derden in het kader van deze opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Dienstverlener of aangestelde derde in redelijkheid gewenste faciliteiten.

- 4.7 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de Dienstverlener.    

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

- 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

- 5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De dienstverlener zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

- 5.3 Indien een vast honorarium werd overeengekomen zal de Dienstverlener daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

- 5.4 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Dienstverlener de Opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk inlichten.    

ARTIKEL 6: HONORARIUM EN ANDERE VERGOEDINGEN

- 6.1 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Dienstverlener, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

- 6.2 Het honorarium en de eventuele kostenraming zijn exclusief BTW.

- 6.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.

- 6.4 Indien de Dienstverlener met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de dienstverlener niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

- 6.5 Voorts is de Dienstverlener gerechtigd prijsstijgingen door te rekenen indien zich tussen het afsluiten van de overeenkomst en de levering van de werkzaamheden, de tarieven wijzigingen ondergaan ten gevolge van externe factoren bv. Loonstijgingen, kostprijs software,….

- 6.6 Bovendien mag de Dienstverlener zijn honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan de Dienstverlener, dat in realiteit niet van de Dienstverlener mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De Dienstverlener zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

- 6.7 Indien de Dienstverlener door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening gebracht worden op basis van het gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

- 6.8 De Dienstverlener heeft het recht om een verplaatsingsvergoeding in rekening te brengen gebaseerd op de wettelijke barema’s o.a. voor opmetingen, het overhandigen van het tekenwerk, digitaal materiaal, CD’s, afgewerkte projecten,…    

ARTIKEL 7: BETALING

- 7.1 De facturen van de Dienstverlener vervallen binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur.

- 7.2 Alle klachten betreffende de facturen moeten de Dienstverlener binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

- 7.3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan wettelijke intrestvoet ten aanzien van consumenten en een intrestvoet conform de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties ten aanzien van ondernemingen. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 40 euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien kan de Dienstverlener bij wanbetaling de lopende overeenkomsten opschorten, hetzij deze overeenkomst eenzijdig verbreken.

- 7.4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft de Dienstverlener het recht om haar werkzaamheden m.b.t. de door de Opdrachtgever gegeven opdracht op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dit zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever en onverminderd het recht om terugbetaling te vorderen van de opgelopen kosten en schade. De overeengekomen uitvoeringstermijnen worden dan automatisch verlengd met de duur van de onderbreking.

- 7.5 De Dienstverlener heeft het recht om tussentijds te factureren bij wijze van voorschotfacturen dit naar billijkheid en redelijkheid en afhankelijk van de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden.

- 7.6 Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.    

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERGANG

- 8.1 Alle door de Dienstverlener geleverde zaken daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden,… blijven eigendom van de Dienstverlener totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de Dienstverlener gesloten overeenkomsten is nagekomen, meer bepaald na betaling van de integrale prijs.

- 8.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de door de Dienstverlener geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

- 8.3 Het risico van de geleverde goederen gaat over op het moment dat de Dienstverlener deze ter beschikking stelt van de Opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal,…    

ARTIKEL 9: KLACHTEN

- 9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking te worden gemeld aan de Opdrachtgever per aangetekend schrijven en deze dienen gemotiveerd geformuleerd te worden.

- 9.2 Indien de klacht gegrond is zal de Dienstverlener de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen zonder aanrekening van een meerkost.    

ARTIKEL 10: BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

- 10.1 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen conform deze overeenkomst voldoet, of in geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de Opdrachtgever, is de Dienstverlener gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De Dienstverlener heeft in dit geval recht op betaling van de tot dan toe geleverde prestaties.

- 10.2 a) De Opdrachtgever kan een opdracht enkel annuleren door dit schriftelijk aan de Dienstverlener mee te delen.   b) Bij de annulering van een opdracht door de Opdrachtgever, na de totstandkoming van de overeenkomst, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen a rato van 20% van de totale waarde van de prijs van de prestatie conform de offerte, met een minimum van 175 euro. Dit onder voorbehoud van het eisen van een hogere schade.

- 10.3 De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van (1) contractuele wanprestatie door de Dienstverlener (2) kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de Dienstverlener.

- 10.4 Indien beide partijen gezamenlijk de overeenkomst wensen te beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.    

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

- 11.1 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt zich enkel tot schade die rechtstreeks het gevolg is van een serie van toerekenbare tekortkomingen nl. de gevallen waarin er sprake is van opzet, grove fout, bedrog of fraude. De Dienstverlener dient dan de werkelijke schade te bewijzen.

- 11.2 De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  - Schade aan derden, onrechtstreekse schade, economische schade bij de Opdrachtgever of derden zoals o.a. morele schade, derving van het genot, winstderving, tijdsderving,. . .

  - misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens/ materialen

  - voor fouten in het ontwerp of gegevens, indien de Opdrachtgever, een controle heeft uitgeoefend en zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

  - schade aan personen of uitrusting, noch aan extra productiekosten, die zouden ontstaan uit eventuele fouten of te korten op ontwerpen, tekeningen of informatie die aan de Dienstverlener door de Opdrachtgever of derden zouden zijn toegeleverd. In elk geval heeft de opdrachtgever de plicht deze ontwerpen, tekeningen of informatie van elke aard te onderwerpen aan een controle ter voorkoming van potentiële schade.

  - Conceptfouten, stabiliteitsstudies, meetgegevens of rekenwerk van derden of de Opdrachtgever

  - kosten die claims van klanten van de opdrachtgever met zich voortbrengen door het laattijdig aanleveren van ontwerpen of tekeningen of informatie allerhande.

  - geschillen van alle aard die zouden ontstaan door het in een opdracht kopiëren van concepten, ontwerpen of een deel van ontwerpen die in de grond eigendom zijn van derden en waar octrooirecht op van toepassing is. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig in handen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet dus erop toezien dat de door de klant aangeleverde concepten/ ontwerpen geen schade in de vorm van boetes of octrooirecht met zich meebrengen. Indien dit het geval zou zijn, zal de schadeloosstelling volledig worden gedragen door de Opdrachtgever.

- 11.3 Indien de Opdrachtgever externe derden aanstelt exonereert de Dienstverlener zich voor elke aansprakelijkheid die de Opdrachtgever zou weerhouden t.a.v. de Dienstverlener als de fout bij deze derden ligt. 11.4 De Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door

- 11.4 De Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door de Dienstverlener ingeschakelde derden.

- 11.5 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener uit hoofde van de met de Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst is in elk geval beperkt tot het bedrag van het door de Dienstverlener gefactureerde bedrag aan de Opdrachtgever.    

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

- 12.1 Voor de toepassing van artikel 12 zal “Intellectuele Eigendomsrechten” betekenen alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s.

- 12.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de goederen en resultaten van diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant berusten bij en blijven exclusief eigendom van de Dienstverlener.   De Dienstverlener blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, werkinstructies, documentaties, schema’s, modellen, analyses, specificaties of andere documentatie beschikbaar gemaakt aan de Klant in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst.

- 12.3 De Klant heeft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar eeuwigdurend gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten die tot stand zijn gekomen in het kader van deze overeenkomst.

- 12.4 De Klant verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft of kan hebben dat de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener geschaad worden of op enige andere wijze negatief worden beïnvloed.    

ARTIKEL 13 : VRIJWARING

- 13.1 De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan de Dienstverlener geen, onjuiste of onvolledige informatie en documenten heeft verstrekt.

- 13.2 De opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.    

ARTIKEL 14: OVERMACHT

- 14.1 Overmachtssituaties, zoals bijv. stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen zoals het technisch falen van digitale dragers of machines, waarover de Dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de Dienstverlener, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

- 14.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is kan de Dienstverlener voorstellen om de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

- 14.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is en er geen voorstel tot wijziging overeenkomst mogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichting dat nog niet is nagekomen zonder recht op prijsvermindering of schadevergoeding.    

ARTIKEL 15: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

- 15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

- 15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de Dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, de dienstverlener net gehouden tot schadevergoeding en is de opdrachtgever niet gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.    

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

- 16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de Dienstverlener

- 16.2 Elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal, na het mislukken van een voorafgaandelijke poging tot minnelijke regeling, worden beslecht door rechtbanken bevoegd voor het territorium waar de zetel van de Dienstverlener gevestigd is, Rechtbanken van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.    

Portfolio

Hieronder presenteren wij met trots een aantal van onze projecten

Bouw

Bouw

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Mechanica

Mechanica

Mechanica

Mechanica

Ons Team

Ons team bestaat uit een klein maar hechte groep dat altijd paraat staat voor een goede en trouwe service.

Luc Dierckx

Zaakvoerder & Oprichter

Een man van zijn woord waar je zeker op kan vertrouwen

Davy Dierckx

Mede zaakvoerder & oprichter, Mechanisch Tekenaar

Voor mechanische plannen kan je bij hem terecht, snel en professioneel

Contacteer Ons

Heeft u interesse in onze diensten, geef ons dan zeker een seintje.

U kan ons contacteren door te klikken op de link hiernaast. Contact

Liever rechstreeks contact? Dat kan door een seintje te geven op onderstaande gegevens.